[Photo] HĐND tỉnh nhất trí cao thông qua 38 Nghị quyết trình tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.
[Photo] HĐND tỉnh nhất trí cao thông qua 38 Nghị quyết trình tại kỳ họp
[Photo] HĐND tỉnh nhất trí cao thông qua 38 Nghị quyết trình tại kỳ họp

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường kỳ và 30 nghị quyết chuyên đề. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chủ trương của Đảng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Dánh sách các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua:

- Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022;

- Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025;

- Nghị quyết quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022;

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021;

- Nghị quyết thông qua Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2026

- Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV;

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266;

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT.269B, tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng quần thể khu Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên

- Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết thông qua Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

- Nghị quyết thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025;

- Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2022 tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên

- Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030;

- Nghị quyết thông qua đề nghị thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên, giải thể xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lực lượng nhân viên, cộng tác viên thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết thông qua điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 và thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết quy định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết thông qua danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc gia đình hộ cận nghèo và người thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên;

- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025;

- Ngh ị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022- 2025;

- Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực;

- Nghị quyết thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã, thị trấn, giai đoạn 2021 - 2030.

[Photo] HĐND tỉnh nhất trí cao thông qua 38 Nghị quyết trình tại kỳ họp
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: Khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, để nghị quyết đi ngay vào cuộc sống; tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tuần đầu, tháng đầu năm 2022. Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; tập trung chỉ đạo quyết liệt, hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, giải quyết thật tốt, thật khẩn trương các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm chỉ đạo, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá, phục vụ các hoạt động của nhân dân đón Tết “Nhâm Dần”; đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ngay sau kỳ họp, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, để các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp, báo cáo kết quả hoạt động; thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra./.