GIAO BAN TRỰC TUYẾN CÔNG TAC DÂN VẬN CỤM THI ĐUA SỐ 2
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, Ban Dân vận các huyện trong cụm thi đua số 2 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho các cấp ủy đảng tổ chức và triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về công tác dân vận. Việc nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo và triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được ban dân vận các địa phương quan tâm làm tốt. Đến nay toàn Cụm đã xây dựng được gần 1.200 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn được triển khai tích cực...Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện các phong trào thi đua, mô hình Dân vận khéo. Đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phù hợp với thực tiễn từng địa phương trong thời gian tới.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực tạo sức lan tỏa sâu rộng, thực chất, hiệu quả trong đời sống xã hội... Các đơn vị cũng suy tôn danh hiệu thi đua của các tập thể trong Khối năm 2021 và thống nhất bầu Trưởng cụm, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2022.