Gần 60 tác phẩm VHNT, báo chí tham gia giải thưởng sáng tác “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ban Sơ khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí họp xét chọn các tác phẩm đưa vào cơ cấu giải thưởng

Qua thời gian phát động, tổ thư ký đã nhận được gần 60 tác phẩm, ấn phẩm, của tác giả, nhóm tác giả, nghệ sỹ tham gia ở các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, xuất bản, quảng bá và báo chí.

Các tác phẩm đều đảm bảo đúng chủ đề; có tính phát hiện, sáng tạo, đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; có hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đóng góp vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội. Ban sơ khảo tiến hành đánh giá, bình chọn khách quan, công tâm, chính xác, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng cao, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy trao thưởng vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).