Sáng tạo hình thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết 33 vào cuộc sống
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương và các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật với sự chỉ đạo quyết liệt của ban thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò vị trí của việc xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam được nâng lên; phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng; hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm, văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi thút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia. Công tác bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo, nhất là phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử, phát triển du lịch; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động văn hóa nghệ thuật được quan tâm đầu tư. Các hoạt động giao lưu đối ngoại, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa du lịch trong và ngoài nước được tăng cường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những thành quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 33 của BCH Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể dục thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng chí gợi mở, tỉnh cần chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh về di tích danh thắng, tăng cường các hoạt động quảng bá các sản phẩm văn hóa đặc trưng của tỉnh, quan tâm đầu tư xây dựng thư viện bảo tàng của tỉnh, tạo điểm nhấn văn hóa.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết 33 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đa dạng, sáng tạo các hình thức tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống. Triển khai đồng bộ giải pháp để các hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh Thái Nguyên có bước phát triển mới và có tính chuyên nghiệp hơn góp phần định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Trước đó đoàn công tác đã khảo sát tại Trung tâm văn hóa trà Tân Cương, hợp tác xã chè Hảo Đạt, trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh./.