dong thap phan dau hoan thanh cac chi tieu nam 2019
Bộ mặt nông thôn mới huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Đối với các xã điểm giai đoạn 2016 – 2020 được ưu tiên hỗ trợ, nhất là các xã có kế hoạch đạt chuẩn năm 2019 và huyện Tháp Mười, UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Sở KH- ĐT, Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ phần vốn (đợt 2) từ ngân sách Trung ương năm 2019.

Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình năm 2019; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2019. UBND huyện, TX, TP chỉ đạo rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện; cân đối, bố trí đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đến nay, Đồng Tháp có 55 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí; 52 xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2019, có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM nâng số xã đạt chuẩn lên 67 xã (chiếm 56,3%), huyện Tháp Mười đạt tiêu chí huyện NTM.