Giải ngân đầu tư công
Quyết tâm bằng nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công và các đơn vị có liên quan nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, địa phương. Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Khẩn trương thực hiện xác định giá đất, cho thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị. Đôn đốc các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn, kịp thời nộp ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất được giao./.