Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG nêu rõ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổng số danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua gồm 499 người.

Xem chi tiết danh sách trong file đính kèm phía dưới:

Danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.