Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch công tác năm 2024 lĩnh vực phát thanh - truyền hình
Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên được nhận cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023

Trong năm qua các Đài Phát thanh, Truyền hình đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật, có đổi mới sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, chuyển tải kịp thời những phản ánh, đóng góp của nhân dân vào các sự kiện quan trọng của đất nước và quá trình lập pháp, thực thi pháp luật. Nhiều Đài đã đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất chương trình phát thanh - truyền hình, tòa soạn hội Tụ đảm bảo công nghệ phù hợp lộ trình số hóa. Kịp thời triển khai ứng dụng hạ tầng số để truyền tải các sản phẩm, chương trình tiếp cận được nhiều khán giả, duy trì lượt truy cập cao, chất lượng ổn định, thông tin nhanh.

Hoạt động hợp tác sản xuất, phát sóng các chương trình chung của cụm thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, chất lượng chương trình có nhiều đổi mới gắn kết các vùng miền và địa phương. Ngoài ra một số Đài Phát thanh - Truyền hình còn chủ động ký kết hợp tác với các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình của một số nước để cùng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 như: đổi mới cách thức nội dung các chương trình bảo vệ nền tảng tư tưng của Đảng, kịp thời phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc để nhanh chuyển đổi số báo chí. Trọng tâm là đưa sản xuất nội dung, phân phối nội dung lên môi trường số, từng bước làm chủ nền tảng phân phối nội dung trên không gian mạng, tăng cường tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên đề chuyên sâu trong cụm thi đua, liên cụm thi đua nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển chung và dài hạn.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của các Đài Phát thanh và Truyền hình năm 2023. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên vinh dự được nhận cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023./.