Như vậy, phấn đấu trong năm nay, An Giang có thêm 11 xã đạt chuẩn nữa, nâng lên 32 xã đạt chuẩn NTM . Để cuối năm 2020 có 61 xã đạt chuẩn NTM và huyện Thoại Sơn đạt chuẩn "huyện NTM".

an giang phan dau cuoi nam 2017 co 32 xa dat chuan
An Giang ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông nông thôn

Năm 2011, toàn tỉnh chỉ có 2 xã đạt 10 tiêu chí, có 36 xã đạt từ 6 – 9 tiêu chí và 81 xã đạt từ 5 tiêu chí trở xuống. Bình quân đạt 4,8 tiêu chí/xã so năm 2010. Đến nay, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, có 21/119 xã đạt 19 tiêu chí và được công nhận xã NTM.

Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2011 đạt 16,6 triệu đồng thì nay tăng lên trên 33 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10,5% giảm còn 1,5%. Tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 70%, tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh trên 95%...

Có trên 98% tỷ lệ km đường trục chính đạt chuẩn; trên 75% kênh mương nội đồng kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh... Từ đó, người dân có điều kiện chủ động tham gia, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để cùng chung tay xây dựng NTM.

Theo UBND tỉnh, năm 2017 An Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đến cuối năm nay có 32 xã đạt chuẩn. Tập trung chỉ đạo xã điểm và chỉ đạo xây dựng NTM trên diện rộng. Tăng cường hơn nữa công tác vận động tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, quyền lợi và vai trò của người dân để tranh thủ sự đồng tình của toàn dân tham gia.

Đồng thời tăng cường công tác mời gọi đầu tư các doanh nghiệp về nông thôn; chủ động tranh thủ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà mạnh thường quân và nhân dân tham gia xây dựng NTM. Ưu tiên việc phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, hoàn thiện hệ thống thủy lợi theo hướng phục vụ đa mục tiêu, có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu...

Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, tổng nguồn vốn huy động sau 5 năm của tỉnh đạt khoảng gần 6.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp hơn 596 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp trên 163.365 ngày công lao động để xây dựng cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà tình nghĩa…, hiến trên 767.566 m2 đất ở, đất sản xuất phục vụ xây dựng NTM.