Cách đây 75 năm, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Trích lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nhân dân ta phải ra sức thi đua, tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, mỗi người phải cố gắng trởthành người lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động, mỗi người phải nâng cao tinh thần làm chủ nước nhà".

Chủ tịch hồ chí minh với phong trào thi đua ái quốc
“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” là chỉ dẫn quý báu, thấm sâu vào tư tưởng hành động của các cấp lãnh đạo và tầng lớp nhân dân.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích, cách làm và chỉ rõ ai cần phải làm gì để thi đua, ái quốc như: phải diệt giặc đói, diệt giặc dốt; phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho nhân dân.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã đồng hành với công cuộc kháng chiến, kiến quốc với hàng loạt phong trào như "Sóng duyên hải", "Gió đại phong", "Cờ ba nhất", "Tiếng trống Bắc Lý", phong trào "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang"... Đến hôm nay công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã không ngừng được đổi mới với sự hưởng ứng của các tầng lớp trong toàn xã hội. Vang mãi lời dạy của Bác, tại Thái Nguyên, các phong trào thi đua lớn do Chính phủ phát động đã tạo nên một luồng sung lực mạnh mẽ, mang lại những kết quả hết sức thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Điển hình là các phong trào: "Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới" và phong trào "Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính", phong trào "Cán bộ, công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp tại các địa phương.

Chủ tịch hồ chí minh với phong trào thi đua ái quốc
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã đồng hành trong các phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân

Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ quyết tâm: "Năm 2023, huyện Định Hóa sẽ về đích nông thôn mới, do đó chúng tôi đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Đây là một nhiệm vụ có sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng lồng ghép các nguồn lực để giải quyết bằng được các tiêu chí về nghèo, môi trường và phát triển sản xuất".

Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên cũng cho biết: "Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo một cách toàn diện. Đồng thời cũng đánh giá được chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ, từ đó thể hiện sự gần gũi của cán bộ công chức, viên chức đối người dân. Thông qua đó lắng nghe chia sẻ của người dân để tiếp tục cải tiến, phục vụ người dân một cách chất lượng hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn".

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 75 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tư tưởng của Bác vẫn luôn soi đường, chỉ lối cho phong trào thi đua, yêu nước. Đó chính là nền tảng tinh thần, là động lực mạnh mẽ giúp phong trào thi đua của tỉnh Thái Nguyên tiến lên một tầm cao mới, để xây dựng Thái Nguyên thực sự là mảnh đất bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện./.