tong ket cong tac giao duc quoc phong va an ninh nam 2016 trien khai nhiem vu cong tac nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2016, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đã thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninhtrên địa bàn, cụ thể hóa bằng các kế hoạch công tác. Nhờ đó, công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh toàn dân trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất đạt hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, công tác bồi dưỡng kiến thức Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho các đối tượng 1,2,3,4 và cho học sinh, sinh viên được quan tâm làm tốt; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh tại địa phương. Cùng với đó, Chương trình “Học kỳ quân đội” tiếp tục được tổ chức đạt hiệu quả thiết thực...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: kết quả tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở một số cơ quan, đơn vị, đối tượng còn thấp; giải pháp trong đổi mới nội dung, hình thức Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại các nhà trường…

Tiếp thu các ý kiến phát biểu, kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm quyết định cử đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Giáo dục Quốc phòng và An ninh, và đẩy mạnh đổi mới phương pháp, cách thức và nội dung gắn với các nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh đối với toàn dân...