Tại Hội nghị các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết của ban hành quy định này trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên....

Các đại biểu cũng cho rằng Bản dự thảo Quy định gồm 4 chương, 11 điều, tương đối đầy đủ, chặt chẽ và cụ thể, đã làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện. Bên cạnh đó, một số đại biểu đã đề nghị làm rõ nội dung lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ; quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp huyện đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh; đề nghị sớm có hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện khi dự thảo Quy định được thông qua,...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp, trên cơ sở đó sẽ tham mưu hoàn thiện dự thảo Quy định để trình Ban Bí thư thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các địa phương căn cứ Quy định khung này chủ động cụ thể hóa thành quy chế để áp dụng, triển khai phù hợp với thực tiễn tại địa phương.