Từ đó, ngày 13-11 hằng năm trở thành Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Thực hiện Quy định số 12, ngày 30-7-1987 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 12-12-1987, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) ban hành Quy định số 366/QĐ-ĐU, xác định rõ số lượng, cơ cấu UBKT từ cấp toàn quân đến cấp cơ sở. UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân đội thường xuyên được củng cố, kiện toàn vững mạnh...

tiep noi truyen thong tich cuc doi moi nang cao hieu qua cong tac kiem tra giam sat
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiến hành rà soát, thẩm định hồ sơ nghiệp vụ. Ảnh: DUY THÀNH

Quá trình phấn đấu, xây dựng, trưởng thành, Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương tiến hành công tác KT, GS, góp phần quan trọng đấu tranh khắc phục và phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, bảo vệ đường lối quan điểm, nguyên tắc của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện xây dựng đội ngũ đảng viên. Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cơ quan UBKT Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Cơ quan UBKT Quân ủy Trung ương) được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 1984), Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2001)... góp phần tô thắm truyền thống “Trung thành vô hạn, giữ vững tính Đảng, công minh, chính xác” của Ngành Kiểm tra Đảng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu cao hơn, toàn diện, đòi hỏi Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội cần tiếp nối truyền thống, nâng cao năng lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cấp ủy viên, mỗi cán bộ kiểm tra cần tích lũy, học hỏi kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, chủ động khắc phục những mặt còn hạn chế, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ và năng lực công tác; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác KT, GS của Đảng trong Đảng bộ Quân đội phải quán triệt đầy đủ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung công tác KT, GS của Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ công tác KT, GS được xác định tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác KT, GS của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác KT, GS; gắn trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng với hoạt động KT, GS; chú trọng KT, GS tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp; gắn với KT, GS cấp ủy viên, cán bộ chủ trì; chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; giải quyết tốt đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và tổ chức đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, đội ngũ chính ủy, chính trị viên cần nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò công tác KT, GS; đề cao trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh và tăng cường công tác KT, GS. UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp cần thường xuyên quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nắm vững các nguyên tắc công tác KT, GS của Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và thực hiện công tác KT, GS. Duy trì và thực hiện có nền nếp chất lượng hiệu quả công tác KT, GS theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Công tác KT, GS cần được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ đối với hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, mọi hoạt động của đảng viên, nhằm bảo đảm cho chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; ngăn ngừa sai lầm, lệch lạc cả trong xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Công tác KT, GS trong Đảng bộ Quân đội phải thực sự là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội. Từng cấp ủy, chi bộ và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan UBKT trong quân đội phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các ủy ban và cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà tự phê bình và phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng; phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến, như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”. Công tác KT, GS đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.