tich cuc doi moi sang tao trong to chuc phong trao thi dua gan viec thuc hien phong trao voi thuc hien chi thi so 05
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Lăng Khoa

Kính thưa đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân!

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; hôm nay, chúng ta hưởng ứng, phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thưa các đồng chí!

Trong những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đặc biệt là sự tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện (nội bộ đoàn kết, chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng vững mạnh, an ninh - trật tự được giữ vững, quan hệ đối ngoại được tăng cường, đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên).

Đây là những kết quả thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình.

Thực hiện lời dạy của Người về xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động là chủ đề mang tầm quan trọng đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và đổi mới hiện nay.

Với nhiều phong trào thi đua và chương trình, hành động thiết thực xây dựng văn hóa công sở, những năm qua, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh đã cơ bản được xây dựng khang trang, văn minh, hiện đại hơn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp ngày càng hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, phong cách giao tiếp, ứng xử có nhiều tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, còn một số cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt văn hóa công sở, gây bức xúc cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo động lực đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế; thay mặt Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh, tôi chính thức phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Hưởng ứng mạnh mẽ, rộng khắp phong trào thực hiện văn hóa công sở, đề nghị mỗi tập thể, cá nhân cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, gắn việc thực hiện phong trào với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

2. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch thực hiện, xây dựng tiêu chí thi đua cho cả giai đoạn và hàng năm, phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Xác định văn hóa công sở có trách nhiệm công vụ, trong đó, văn hóa là cái gốc, trách nhiệm công vụ là trung tâm.

Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống dân tộc, biểu hiện từ những việc làm nhỏ nhất và phải thực sự nêu gương với người thân, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân hiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạnh, đẹp, an toàn; bố trí công sở văn minh, khoa học; niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cấp trên cần công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới; cấp dưới phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên; thúc đẩy sự cởi mở, tin tưởng lẫn nhau, khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và cống hiến.

4. Mỗi cá nhân phải ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật; đẩy mạnh thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; luôn đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Phát huy sáng tạo, không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Thực hiện tốt việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt văn hóa công sở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thưa các đồng chí!

Sau buổi Lễ phát động hôm nay, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xây dựng kế hoạch và có những việc làm thiết thực để hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua với tinh thần sôi nổi, rộng khắp, tạo sự đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ và thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

Chúc quý vị đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển và giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!