tien do trien khai thuc hien ke hoach dieu chinh dia gioi don vi hanh chinh
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoài Thanh

Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện : Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nêu rõ các nội dung về sự cần thiết điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên; lịch sử hình thành và hiện trạng phát triển của các đơn vị hành chính liên quan, đánh giá tiêu chuẩn và phương án điều chỉnh; chú trọng vào đánh giá các tác động và định hướng phát triển với các địa phương nằm trong phạm vi điều chỉnh địa giới. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính nhằm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035.

Cho đến thời điểm này, việc thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, công tác tuyên truyền, lập dự toán kinh phí đã được đẩy mạnh thực hiện. Lắng nghe ý kiến của các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương nằm trong phạm vi điều chỉnh địa giới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh Thái Nguyên yêu cầu cần nhanh chóng lập kế hoạch, tổ chức hội thảo xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương về phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; các sở ngành, UBND các huyện có liên quan tiếp tục hoàn thiện việc đánh giá tác động, định hướng phát triển sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, các thành viên ban chỉ đạo cần thực hiện công tác báo cáo thường xuyên về những vướng mắc, tiến độ trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện: Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc Thành phố Thái Nguyên là cơ hội để thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung phát triển nhanh và toàn diện.