Theo phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh sẽ sắp xếp lại 04 đơn vị xã, phường có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định (bao gồm 02 xã, phường của thành phố Sông Công và 02 xã của huyện Định Hóa). Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đều thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch như: xây dựng và thông qua phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; ban hành kế hoạch; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố Sông Công và huyện Định Hóa đã xây dựng xong đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương để báo cáo UBND tỉnh. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri cũng được UBND các xã, phường thực hiện đúng lộ trình. Trong tháng 7, các địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến của cử tri và trình HĐND các cấp xem xét, thông qua.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương bám sát Kế hoạch của tỉnh và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ thời gian; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận xã hội của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã./.