Thảo luận xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII
Toàn cảnh hội nghị.

Để chuẩn bị cho hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII gồm: Nghị quyết số 42 ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 45 về Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Các đại biểu đã tập trung góp ý kiến về bố cục, nội dung các quan điểm, mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp mà dự thảo các chương trình hành động nêu ra trên tinh thần bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng và phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi; đồng thời, đề xuất thêm những nội dung quy trình phối hợp phát sinh theo từng lĩnh vực cụ thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến đóng góp cho các dự thảo đều phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh. Với từng nội dung cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Đại học Thái Nguyên trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đứng trên địa bàn tỉnh. Chúng ta đề xuất kiến nghị tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, đất đai để đảm bảo cho Đại học Thái Nguyên có thể trở thành đại học trọng điểm, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để các cấp ủy nghiên cứu chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tổ chức thực hiện; đồng thời, cụ thể hoá xây dựng chương trình hành động của cấp mình theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XX Đảng bộ tỉnh./.