trien khai luat phong chong tham nhung nam 2018
Toàn cảnh hội nghị

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có 10 chương, 96 điều với nhiều điểm mới so với luật năm 2005 như: mở rộng đối tượng và bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực...Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cũng quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn: sau hội nghị các đại biểu sẽ vận dụng cụ thể, sáng tạo các nội dung của Luật trong thực tế công việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương và nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp…/.