Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 2927 -TB/TU ngày 4/2/2020. Sau khi nghe Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo, ý kiến phát biểu của các Đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc đã có kết luận về cuộc họp như sau:

ket luan cuoc hop trien khai cong tac phong chong dich benh viem phoi cap do chung moi cua virut corona gay ra
ket luan cuoc hop trien khai cong tac phong chong dich benh viem phoi cap do chung moi cua virut corona gay ra
ket luan cuoc hop trien khai cong tac phong chong dich benh viem phoi cap do chung moi cua virut corona gay ra
ket luan cuoc hop trien khai cong tac phong chong dich benh viem phoi cap do chung moi cua virut corona gay ra