Tính đến nay, diện tích mặt nước sử dụng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 5.800 ha, sản lượng trên 9.300 tấn đạt 104% kế hoạch; giá trị sản lượng ước đạt trên 330 tỷ đồng. Bên cạnh đó mô hình phát triển cá lồng trên hồ chứa được nhân rộng phát triển tại các địa phương với tổng số lồng là 177 lồng, tổng diện tích mặt nước nuôi trồng trên 26ha. Cùng với đó sản xuất cá giống cũng gia tăng cả về số lượng và chất lượng.

thai nguyen san luong thuy san dat tren 9300 tan
Đến nay đã có 177 lồng nuôi cá tại các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2016, các cơ sở đã sản xuất được trên 500 triệu con cá bột, 55 triệu con cá giống các loại, đáp ứng nhu cầu chăn nuôi thương phẩm. Từng bước chuyển dịch cơ cấu giống thủy sản nuôi thương phẩm theo hướng tăng đối tượng có giá trị kinh tế cao như: cá Chép lai, Rô phi đơn tính, cá Diêu hồng, cá Lăng… giảm dần các đối tượng cá giống truyền thống giá trị kinh tế thấp.

Năm 2017, ngành thủy sản tỉnh tiếp tục phấn đấu gia tăng sản lượng đạt trên 10.000 tấn, diện tích mặt nước đưa vào sử dụng đạt 6.000 ha. Gia tăng tỷ trọng chăn nuôi thủy sản trong tổng thể ngành nông nghiệp, đưa ngành thủy sản phát triển đem lại giá trị kinh tế cao.