Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết hợp quân dân y
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kết hợp quân dân y năm 2022 đã được khen thưởng.

Năm 2022, công tác kết hợp quân dân y đã hoàn thành kế hoạch đề ra, gắn kết quân y và dân y trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Trong năm, Ban Quân dân y đã tổ chức hàng nghìn lượt đoàn y, bác sĩ tới vùng sâu, vùng xa khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân. Công tác kết hợp quân dân y trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục phát huy được hiệu quả. Chương trình y tế quốc gia kết hợp quân dân y đã từng bước ổn định, hoạt động đi vào nền nếp, chất lượng phục vụ chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân ngày càng tốt hơn…

Thời gian tới, Ban Quân dân y, Quân khu 1 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế về kết hợp quân dân y; trong đó, tập trung nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế xã, công tác y tế quân sự địa phương; tích cực huy động các nguồn lực của đơn vị và địa phương nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân và xây dựng các trạm y tế./.