Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 11 dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; được nhiều đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết này là khoảng 188 tỷ đồng, để hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch học phí đã thu vào đầu năm học 2022-2023 so với mức thu học phí năm học 2021-2022. Với việc Nghị quyết được thông qua, Thái Nguyên trở thành một trong số những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ, góp phần giảm bớt khó khăn và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền./.