Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024
Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, bố trí phân bổ ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh ra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành./.