Học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII
Sớm đưa Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết đến toàn thể các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trên toàn tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cần phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng; công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị: "Ngay sau hội nghị này Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 80 ngày 24/11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính như sau: thứ nhất là đề nghị các đồng chí Bí thư cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 6 phải được quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt, cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và hoàn thành trong tháng 12 năm 2022. Các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động nghị quyết".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ quyết tâm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương./.