Sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông
Thông qua buổi sinh hoạt sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục

Tại buổi sinh hoạt, các em đã được thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2023, đồng thời phổ biến nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ…

Thông qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục./.