Quy định mức thu phí đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh
3 mức thu phí được quy định bằng từ 80 đến 100% so với mức thu theo quy định hiện hành tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh với từng loại dịch vụ cụ thể.

Theo đó, có 3 mức thu phí được quy định bằng từ 80 đến 100% so với mức thu theo quy định hiện hành tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh với từng loại dịch vụ cụ thể. Việc quy định mức thu phí đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo công khai, dân chủ trong quá trình tiếp nhận phản hồi và giải quyết ý kiến, kiến nghị trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện Nghị quyết./.