Xác định xây dựng Nông thôn mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền phải đóng vai trò chủ đạo, công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước; xác định hộ nông dân là chủ thể của quá trình xây dựng phát triển nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn dựa vào nội lực là chính, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của các tổ chức, khơi dậy tính tích cực tự chủ vươn lên của nhân dân. Công tác lãnh đạo được thống nhất cao từ Ban Chấp hành Đảng bộ đến các chi bộ cơ sở, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới, xây dựng quy chế hoạt động thành lập các tiểu ban phụ trách các tiêu chí đã đề ra.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xã La Bằng, huyện Đại Từ xác định là mục tiêu cốt lõi của Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu này, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án phát triển cây chè, xác định cây chè là cây kinh tế mũi nhọn, làm giàu của địa phương. Năm 2018, sản lượng lương thực có hạt đạt 2134,6 tấn, tăng 110% so với năm 2010; năng suất chè từ 98 tạ/ha lên 117 tạ/ha, sản lượng chè từ 2.219,7 tấn năm 2010 lên 2.827,5 tấn năm 2018, tăng 127%.

Bên cạnh công tác phát triển sản xuất, giai đoạn 2010 - 2019, Đảng bộ đã tuyên truyền vận động nhân dân các xóm hiến đất để làm đường giao thông liên xã, liên xóm, ngõ xóm, nội đồng, xây dựng nhà văn hóa xóm và các công trình khác. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp đối ứng ngày công, nguyên vật liệu, đất để xây dựng Nông thôn mới: vận động được 1.344 lượt hộ dân hiến đất với diện tích là 8.089 m2 đất.

Công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm luôn được Đảng ủy, UBND quan tâm, chỉ đạo. Các chính sách được triển khai theo đúng đối tượng và hiệu quả tạo điều kiện để nhân dân phát triển sản xuất, làm kinh tế, đời sống từng bước được cải thiện. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo là 14,6%, đến hết năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo là 2,67%, giảm 11,93%.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng đó là: đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tập thể giữ vững nhịp độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập của nhân dân ngày càng tăng, kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ.

Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới, từ 7 tiêu chí (năm 2010) đến năm 2014 đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đến nay, xã La Bằng tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thành công xóm Nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2015 - 2020./.