thi xa pho yen tang cuong lanh dao chi dao thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia xay dung nong thon moi

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới Thị xã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu, từng tiêu chí và địa bàn để kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở xã.

Cùng với đó, UBND Thị xã đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của tỉnh để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó thực hiện cơ chế lồng ghép là cơ bản. Ngoài các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Thị xã còn huy động sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức phi Chính phủ đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các địa phương trên địa bàn Thị xã đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền của, công sức, hiến đất để xây dựng các công trình Nông thôn mới. Trong 10 năm triển khai, chương trình xây dựng Nông thôn mới, người dân trên địa bàn Thị xã đã hiến trên 50 ha đất các loại, đóng góp trên 488 tỷ đồng và trên 20.000 ngày công lao động để triển khai thực hiện các công trình Nông thôn mới.

Có thể khẳng định rằng, thị xã Phổ Yên đã thành công trong chương trình xây dựng Nông thôn mới, thực hiện về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra. Với 19 tiêu chí đạt chuẩn đã đem lại một diện mạo mới cho nông thôn, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Hình thành con người mới, diện mạo mới, sức sống mới, từng bước thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị với nông thôn./.