tai co cau san xuat nong nghiep gan voi xay dung nong thon moi
Mô hình trồng cam Vinh tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống cho người dân

Từ đó, đã đạt được những thành tích nổi bật trong sản xuất nông nghiệp như: tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 2011 – 2018 đạt 6,96%/năm, cao hơn bình quân chung trong cả nước và khu vực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp (trồng trọt chiếm 46,89%; chăn nuôi 45,53%; dịch vụ 7,58%); hình thành một số vùng trồng cây ăn quả tập trung có giá trị kinh tế cao; chăn nuôi phát triển theo hướng chăn nuôi trang trại, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; đến hết năm 2018, sản lượng thủy sản đạt trên 12.000 tấn, tăng 2 lần so với năm 2010…Những kết quả trên đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp tỉnh; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, sản xuất phát triển, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu nhập và đời sống của người dân được nâng lên. Hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 38,6 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2010, cao hơn 7,6% so với bình quân chung cả nước.

tai co cau san xuat nong nghiep gan voi xay dung nong thon moi
Đến hết năm 2018, sản lượng thủy sản toàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 12.000 tấn, tăng 2 lần so với năm 2010

Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên cần tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, ưu tiên cho sản xuất các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; nâng cáo chất lượng, giá trị gia tăng, đảm bảo hiệu quả và bền vững; phát triển chế biến ứng dụng công nghệ cao; gắn phát triển sản phẩm chủ lực với Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới; phát triển hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ trong sản xuất, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu./.