Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch
Tỉnh Thái Nguyên có trên 2.700 người lao động đang làm việc tại 14 khu, điểm du lịch, 460 cơ sở lưu trú du lịch, 18 công ty lữ hành du lịch...

Xác định tầm quan trọng của nguồn nhân lực góp phần sáng tạo các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu du khách, những năm qua, Thái Nguyên đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch về kỹ năng, nghiệp vụ, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số và các kiến thức khác. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động liên kết các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo về du lịch, qua đó nâng cao chất lượng nhân lực cho phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thực hiện mục tiêu trong Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030./.