Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND Phú Bình khóa XIX - đã ps
Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo 6 nghị quyết, bao gồm: bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà hội trường UBND huyện; biểu quyết thông qua danh mục các dự án đầu tư công ngoài vốn ngân sách huyện năm 2021 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Phú Bình đã thực hiện quy trình bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021./.