Khối các cơ quan Đảng tỉnh ký giao ước thi đua năm 2024
Khối các cơ quan Đảng tỉnh ký giao ước thi đua năm 2024

Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh Thái Nguyên có 10 đơn vị thành viên. Theo dự thảo giao ước thi đua năm nay, Khối phấn đấu đạt 6 chỉ tiêu và 9 nội dung thi đua như: 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 1 đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; từ 2 đơn vị trở lên được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Tại Hội nghị, thay mặt đơn vị Trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2024, các đơn vị trong Khối Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Khối thi đua các cơ quan đảng để tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua một cách thiết thực, tránh sự phô trương, hình thức; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.../.