[Infographics] Thái Nguyên: Năm 2023 bồi dưỡng trên 4.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm tăng cường trình độ LLCT, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới./.