[Infographic]: Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp