Hội thảo Quốc gia về Khoa học giáo dục năm 2023
Hội thảo Quốc gia về Khoa học giáo dục năm 2023.

Tại hội thảo, đã có 3 nội dung chính được thảo luận, đó là vấn đề Khoa học giáo dục với đổi mới giáo dục mầm non, đổi mới giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Khoa học giáo dục với đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đẩy mạnh tự chủ đại học và Khoa học giáo dục với đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục, làm rõ cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học; phát triển hệ thống đại học số đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; thí điểm triển khai mô hình giáo dục đại học số; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số quốc gia về học tập, kho học liệu số chia sẻ dùng chung giữa các cơ sở giáo dục đại học./.