Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu trong các lĩnh vực
Điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên

Với tổng số hơn 1.250 cán bộ, Đảng viên tham gia tại 10 điểm cầu, Hội nghị đã được các báo cáo viên từ Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an truyền đạt hai chuyên đề gồm: những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý sai phạm, vi phạm trong đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công; các sai phạm, vi phạm pháp luật về đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công thông qua thực tiễn điều tra, xử lý các vụ án, nguyên nhân và giải pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương của Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời có những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ chế chính sách, các văn bản để kịp thời kiến nghị hoàn thiện bổ sung, bảo đảm phù hợp với quy định của cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương.

Đồng chi Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần chú trọng công tác thanh tra kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để phát hiện xử lý từ sớm các hành vi sai phạm, vi phạm khi còn manh nha. Kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm, đồng thời tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Mỗi cán bộ, Đảng viên phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.