Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề một số nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Khẳng định công tác Bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, là hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, trong những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, đạt được những kết quả tích cực; đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, cũng như góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; giúp củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí nhấn mạnh: Hội nghị chuyên đề lần này được tổ chức, nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng có cách nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó, phát huy những ưu điểm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh, đồng thời kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để làm tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; những điểm mới trong Quy định số 58 - ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”.

Ngay sau hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trước tiên, cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác quản lý cán bộ trong tình hình mới. Từ đó, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Quá trình thực hiện cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh cần rà soát, thẩm tra, thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ với các cơ quan chức năng liên quan trong việc nắm vững tình hình và giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp hiệu quả trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy tổ chức tập huấn cho các đại biểu là Công an các huyện, thành phố, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các huyện, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc được phân công làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các đại biểu được lãnh đạo phòng chuyên môn của Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương tập huấn nghiệp vụ thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nội bộ tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các địa phương, đơn vị.