Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua với hình thức đa dạng phong phú, có sức lan tỏa, nội dung cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội và tham gia của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vinh dự là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc cách đây 75 năm, năm 2023, tỉnh Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm và đợt thi đua đặc biệt, đã tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của thi đua, khen thưởng. Trong năm, cấp Nhà nước khen thưởng 54 tập thể, cá nhân; cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 14.101 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2024

Phát động phong trào thi đua năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2025.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Với khí thế của năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với những nội dung như sau:

Một là, tích cực triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua chuyên đề nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thi đua.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh phát động gồm: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”;“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; “Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số”…

Bốn là, thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Năm là, để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tôi đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở các cấp phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các địa phương, đơn vị."

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, những thành quả đạt được trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua sẽ tiếp tục tạo động lực quan trọng để tỉnh Thái Nguyên tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên mong muốn: "Có thể nói năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm toàn Đảng bộ tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, tiến tới Đại hội Đảng các cấp năm 2025. Tôi tin tưởng rằng, với niềm tin, khí thế, động lực từ các phong trào thi đua của tỉnh nhà, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, “Thủ đô kháng chiến”, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, chúng ta sẽ luôn đoàn kết, thi đua phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà năm 2024 đã đề ra. Vì vậy, đi đôi với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị Đại hội hết sức quan trọng, vì vậy kính mong các đồng chí sẽ đoàn kết, nỗ lực cùng đồng bào và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các doanh nhân, doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang, chiến sỹ cùng nhau đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra."

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024
Nhiều cá nhân, tập thể đã được vinh danh tại hội nghị

Ghi nhận những cô gắng, nỗ lực và đóng góp của tập thể, cá nhân, Tại Hội nghị đã vinh danh 1 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể, 5 cá nhân được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 9 nhà giáo tiêu biểu được Chủ tịch nước phong tặng “Nhà giáo Ưu tú”; biểu dương, khen thưởng 16 tập thể được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ; 34 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 30 tập thể và tặng Bằng khen cho 53 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023. 7 đồng chí lãnh đạo được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”, và “Vì sự nghiệp công tác thi đua - khen thưởng” .

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã tôn vinh, khen thưởng 26 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, 10 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” năm 2023./.