Đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào Thi đua yêu nước (TS 14/1)
Toàn cảnh Hội nghị

Với gần 1.620 mô hình “Dân vận khéo”, năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “Năm Dân vận khéo”; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh với các “tà đạo”, tổ chức tự xưng tôn giáo trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài… Tuy nhiên, công tác dân vận của chính quyền ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc nắm bắt và dự báo tình hình đôi khi chưa kịp thời…

Bởi vậy, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, hệ thống dân vận trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân… Đặc biệt là tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để giải quyết hiệu quả nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề án “Tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” và thống nhất thành lập cụm, khối thi đua.

Đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào Thi đua yêu nước (TS 14/1)
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích suất xắc trong năm 2020 đã được khen thưởng