6 nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên năm 2021 nêu rõ: Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự linh hoạt, quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện kịp thời, bám sát chỉ đạo của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào thi đua được tổ chức ngày càng nghiêm túc theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua được chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả; công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến được tăng cường. Toàn tỉnh có 143 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 2.655 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Qua đó, đã khẳng định tính thiết thực, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cùng sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với 6 nội dung trọng tâm.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Thứ nhất, tiếp tục thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ và có kết quả cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế mang tính đột phá, khả thi, chú trọng việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới phù hợp với các đặc điểm, xu thế và điều kiện trong giai đoạn phát triển. Thứ hai, quán triệt, thực hiện thật tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và với mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;... Thứ ba, thi đua xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục thực hiện toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;... Thi đua tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại, tăng cường đào tạo cung ứng nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... Thi đua phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, phát triển du lịch gắn với xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; củng cố và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân... Thi đua xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy, nổ. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, chung sức, đồng lòng, đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, xây dựng Thái Nguyên giàu đẹp, phát triển, văn minh"./.