Cuộc bầu cử HĐND tỉnh vừa qua, toàn tỉnh có 27 đơn vị bầu cử; 1.439 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 931.813/934.863 người, đạt tỷ lệ 99,67%. Trong đó, có 919.099 số phiếu hợp lệ đạt 98,7%. Trong số 105 người ứng cử, các cử tri đã bầu ra được 66 đại biểu.

Trong đó, đại biểu có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất với 99,26% là đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11.

* Nghị quyết và danh sách 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa trúng cử:

Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách 66 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026