Trên địa bàn huyện Võ Nhai có 82 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 15 di tích đã được xếp hạng. 139/171 xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định. Thời gian vừa qua, công tác xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa của huyện Võ Nhai đươc thực hiện tốt, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn đã yêu cầu phòng Văn hóa và Thông tin huyện Võ Nhai bổ sung, điều chỉnh số liệu cho phù hợp; Làm rõ hơn tính hiệu quả của các tủ sách, thư viện tại cơ sở. Vai trò quản lý Nhà nước đối với các di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Bên cạnh đó, đoàn cũng yêu cầu huyện cụ thể những đề xuất, kiến nghị bằng văn bản để trình lên HĐND tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả về công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Võ Nhai. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hoá, nhà văn hoá.