Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình
Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được giáo chủ trì thẩm tra 8 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh thẩm tra 11 nội dung khác trước khi trình HĐND tỉnh, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (lĩnh vực Dân tộc); kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và một số nội udng khác.

Tại hội nghị lãnh đạo các ban và thành viên Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp, tuy nhiên ở một số nội dung cụ thể đại biểu trao đổi đề nghị cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ một số nội dung như căn cứ pháp lý, nguyên nhân, lý do, sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Căn cứ xác định, nội dung, mức chi và nhiệm vụ chi cho hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương; căn cứ để đưa ra tỷ lệ phần trăm số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù theo chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đề nghị sửa đối, bố sung một số ý kiến vào các nội dung được thẩm tra.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn được UBND tỉnh giao tham mưu xây dựng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trên cơ sở giải trình, làm rõ và tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trên với tình thần đảm bảo khi các nghị quyết này được HĐND tỉnh thông qua sẽ sớm đi vào thực tiễn đời sống góp phần thúc đẩy phát triểnKTXH của địa phương.