Cụ thể: Chậm nhất ngày 12/6/2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Chậm nhất ngày 2/6/2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau đó sẽ tiến hành công tác xác nhận tư cách của người trúng cử.

Trong đó, đối với đại biểu Quốc hội: Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận cho người trúng cử. Đại biểu HĐND sẽ do Ủy ban Bầu cử tiến hành xác nhận tư cách và cấp giấy chứng nhận cho người trúng cử ở cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử.

Sau quá trình xác nhận tư cách người trúng cử, các địa phương tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử cho đến trước ngày 22/6/2021.

Tại kỳ họp thứ nhất: Hội động Bầu cử quốc gia trình Quốc hội khóa XV tổng kết cuộc bầu cử trên cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng nhân dân khóa mới tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND./.