RSS Youtube Facebook

Thứ ba 25/02/2020 13:31 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 8

09:36 | 03/08/2019

Sáng ngày 2/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8 năm 2019 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin những kết quả của ngành văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội ngũ báo cáo viên cần tích cực nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy thực hiện Di chúc của Bác phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm của từng địa phương.

Trên cơ sở những nội dung được định hướng từ Trung ương, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Tuấn chỉ đạo một số nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo của tỉnh trong tháng 8. Nhấn mạnh công tác tuyên truyền gắn với thực tiễn cuộc sống với tư duy đổi mới, sáng tạo, đồng chí đề nghị đội ngũ báo cáo viên của từng đơn vị, địa phương trên cơ sở tài liệu chung của Trung ương cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cốt lõi để triển khai, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đối với từng tổ chức Đảng cần tổ chức quán triệt, học tập với nội dung cụ thể, phù hợp, thiết thực để việc thực hiện các Nghị quyết được thường xuyên, liên tục./.

Quỳnh Hoa