Ủy thác 36 tỷ đồng cho vay tín dụng chính sách
Năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8% trở lên so với năm 2023

Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn đNăm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8% trở lên so với năm 2023 ịa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt 36 tỷ đồng, bằng gần 103% kế hoạch năm. Trong đó, ngân sách tỉnh là 18 tỷ đồng; còn lại là ngân sách các huyện, thành phố đều đạt kế hoạch đề ra. Như vậy, trong tổng nguồn vốn gần 4.690 tỷ đồng mà Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang quản lý, vốn ngân sách địa phương đạt 246 tỷ đồng, chiếm 5,28% tổng nguồn vốn.

Năm 2024, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8% trở lên so với năm 2023 (tương ứng tăng tối thiểu 372 tỷ đồng).