trien khai cong tac quy ho tro phat trien hop tac xa nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Trong năm 2016, quỹ đã quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn và tài sản; đảm bảo an toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật. Tính đến hết năm 2016, dư nợ tín dụng đạt trên 22,5 tỷ đồng với 76 Hợp tác xã, tổ hợp tác, thành viên Hợp tác xã, không phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu. Từ nguồn quỹ hỗ trợ đã giúp nhiều Hợp tác xã, tổ hợp tác mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, góp phần tăng doanh thu, thu nhập, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn địa phương; đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.

Năm 2017, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã của tỉnh tiếp tục phấn đấu mở rộng diện hỗ trợ vay vốn, giải ngân kịp thời các nguồn vay; đồng thời tăng cường các hoạt động tư vấn, hướng dẫn để các Hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh nợ xấu… Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động kỉ niệm nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.