Trên 46 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Năm 2023, UBND tỉnh quyết định phân bổ trên 46 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Năm nay, tỉnh phấn đấu có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có từ 20 xóm trở lên đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, có 2 huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Định Hóa và huyện Đại Từ.

Đối với các đơn vị đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã có kế hoạch tăng cường công tác chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các xã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình "hộ gia đình nông thôn mới", "xóm nông thôn mới kiểu mẫu", "vườn mẫu". Lấy mô hình xây dựng "xóm nông thôn mới kiểu mẫu" làm hạt nhân để chỉ đạo và nhân rộng./.