Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 11%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 8 đạt trên 5.530 tỷ đồng.

Chia theo loại hình kinh tế, khu vực kinh tế Nhà nước đạt trên 214 tỷ đồng, tăng 7,3%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt gần 5.310 tỷ đồng, tăng trên 11%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 4%. Trong cơ cấu ngành thương mại, dịch vụ của tỉnh, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm cơ cấu lớn nhất với trên 70%. Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 44,4 nghìn tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ./.