Năm qua, Tổng cục CNQP đã có bước phát triển mới về hoạt động nghiên cứu KHCN và đạt hiệu quả thiết thực. Toàn tổng cục triển khai 128 đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp; đã nghiệm thu, đánh giá 43 đề tài, trong đó số đề tài, nhiệm vụ KHCN được đề nghị đưa vào áp dụng cho sản xuất loạt “0” chiếm 83,7%. Tổng cục đã tham mưu với Bộ Quốc phòng đánh giá các đề tài KHCN trong Chương trình KC.NQ06 giai đoạn 2012-2016, thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Từ kết quả nghiên cứu KHCN, tổng cục có 34 sản phẩm đủ điều kiện sản xuất loạt “0”. Trong năm, Tổng cục CNQP đã làm chủ sản xuất, không phải nhập khẩu thuốc phóng, thuốc nổ để sản xuất, sửa chữa đạn dược. Tổng cục chủ động nghiên cứu chế tạo hầu hết các sản phẩm hợp kim nhôm cho sản xuất đạn dược, góp phần vào việc củng cố tiềm lực CNQP của đất nước.